Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, som reguleres av gjeldende forbrukerlovgivning, herunder avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven og ehandelsloven. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet og kan leses på Forbrukertilsynet sine nettsider.

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen, og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

2. Partene

Selger er Gobmi AS, org nr: 822 172 792, Moreneveien 17, 9513 Alta, hanna@gobmi.no, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte totalprisen for varen og tjenester inkluderer alle avgifter, gebyr og tilleggskostnader. 

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

 

5. Betalingen

Selger vil kunne reservere beløpet ved bestilling, men kjøperen belastes ikke før varen er sendt. 

 

6. Levering

Levering har skjedd når kjøperen, eller transportør som kjøperen selv har inngått avtale med, har overtatt varen. 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av betalingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hen, eller hens representant, har fått varene levert etter punkt 6.

 

8. Angrerett

I henhold til angrerettloven kan kjøperen uten grunn returnere en vare til selgeren selv om det ikke foreligger noen mangel ved den. 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen er mottatt. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøperen er ansvarlig for trygg retur og skal betale fraktkostnadene.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til hen har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

9. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hen vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest 2 år etter at kjøper overtok varen. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.